توضیح اصطلاحات اسکناس

۱۳۹۱/۰۷/۲۴

توضیح اصطلاحات اسکناس 

باند:

زمانی که صد برگ از یک اسکناس مشخص به صورتی در کنار هم قرار گیرند که کسر یا ممیز سمت چپ شماره های آنها یکی بوده و سه شماره سمت راست شماره های آنها از یک عدد مانند 101 شروع شود و به عدد 200 ختم شود باند گفته میشود.به عنوان مثال:74/892101تا74/892200

جفت:

زمانی که فقط دو برگ از یک اسکناس مشخص به صورتی که از یک باند بوده,یعنی کسر یا ممیز سمت چپ شماره های آنها یکی بوده و سه شماره سمت راست شماره های آنها پشت سر هم باشد جفت گفته میشود.مثال:74/892101,74/892102

تک:

زمانی که اسکناس فقط یک برگ باشد و جفتی نداشته باشد.

اسکناس بانکی یا سوپر بانکی:

به اسکناسی گفته میشود که مانند زمانی که به چاپ رسیده سالم باشد و هیچ ایرادی نداشته باشد.(اگر اسکناس در زمان چاپ ایرادی مانند پاشیدگی رنگ در حاشیه و از این قبیل را پیدا کند بانکی محسوب میشود)

اسکناس غیر بانکی:

به اسکناسی گفته میشود که دارای ایرادهایی مانند تا,شکستگی,کثیفی,ناقصی و از این قبیل باشد.

اسکناس ارور:

به اسکناسی که در زمان چاپ جابجایی تصویر و متن داشته باشد و بر خلاف طراحی واقعی آن چاپ بخورد ارور گفته میشود.

 

فيليگران :

به نوشته يا علامتي گويند كه در متن كاغذ وجود دارد و در برابر نور ديده مي‌شود.

 (حالت و درجه بندی اسکناس)

بانکی(UNC)

عالی(EF)

خیلی خوب(VF)

خوب(F)

متوسط(VG)

ضعیف(G)فقط در مورد اسکناسهای نایاب و دارای عیب کلی.